Kerala IT Policy 2017 (Draft)

Department of Electronics & Information Technology

Govt. of Kerala
Banner

2. വീക്ഷണം

ഭദ്രവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു സൈബര്‍ ഇടം പൗരന്മാര്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിനും വ്യവസായത്തിനും ഒരുക്കുകആമുഖം‌ ഉദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍